Přeskočit na obsah

REGISTRACE AUTORSKÉHO DÍLA

Slouží k zabezpečení důkazů o autorovi, době vzniku a formě díla pro případ, že dochází k jeho neoprávněnému užití, zejména formou plagiátu. Registrace je též vhodná pro časové doložení jednotlivých stádií tvorby určitého autorského díla. Autorská díla mohou být zaregistrována na jakémkoliv nosiči (na DVD, CD, v písemné nebo obrazové formě aj.)

Registrace autorských děl může mít velký význam zejména ve sporech o tvrzený plagiát. Žadatel získá tímto úkonem pro případ takového sporu nezpochybnitelný důkaz o tom, že v určité době měl vytvořeno určité autorské dílo v určitém tvaru, což je z hlediska posouzení autorství ve sporu rozhodující.
 
Kancelář Art & Copyright působí při tomto úkonu jakožto nezávislá osoba, která je schopna nestranně doložit určitou dobu vzniku autorského díla a od ní se odvíjející autorství. Tyto důkazní prostředky platí objektivně jak vůči všem tvůrcům, tak i vůči všem následným uživatelům těchto autorských děl. Registrace tedy slouží nejen k zabezpečení práv autorů, ale rovněž v podstatné míře i k ochraně těch společností, které dále nabudou výlučné licence k využití těchto autorských děl, např. vůči nekalé konkurenci, která by chtěla tuto jejich exkluzivitu narušovat.
 
Velmi významným prvkem této služby je i její preventivní stránka, kdy registrace dává navenek jasný signál o tom, že práva k registrovanému dílu jsou určitě nadstandardním způsobem chráněna a zajištěna.
 
Žádost o registraci se podá na zvláštním jednoduchém formuláři, který může být vyplněn na místě. Nosič se zaznamenaným předmětným autorským dílem se před žadatelem vloží do zvláštní obálky, poté se obálka zapečetí, opatří číslem registrace, datem jejího provedení a předá zpět žadateli. Jemu bude zároveň vystaveno potvrzení o registraci díla. Datum a číslo provedené registrace bude uvedeno na tomto potvrzení, jehož kopie může být také v den provedení registrace, nejpozději v den následující, opatřena také razítkem notářství, kde bude číslo registrace rovněž zaznamenáno. Žádost o registraci a notářsky ověřené potvrzení o registraci jsou uloženy v kanceláři jako další případný důkazní prostředek.
 
Součástí registrace je i příslušná právní konzultace všech aspektů, týkajících se ochrany autorských práv k registrovanému dílu.