Přeskočit na obsah

ÚSCHOVA POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ

Posílení důvěry uživatelů v dodaný produkt

1) Úschova slouží k zabezpečení možného přístupu ke zdrojovému tvaru počítačového programu na základě ustanovení SMLOUVY O ÚSCHOVĚ POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU mezi autorem nebo nositelem práv, uživatelem a kanceláří Art & Copyright (nezávislým úschovním zástupcem).
 
Účelem této úschovy je poskytnutí záruky uživateli dodaného počítačového programu, která mu umožní v určitých „krizových“ situacích v přesně stanovených případech přístup ke zdrojovým tvarům programu a následně řádné další užívání programu. Takovými případy může být např. zánik nebo jiná nedosažitelnost firmy, která program dodala a která provádí jeho údržbu nebo neplnění jiných závazků ze strany dodavatele, které brání v řádném užívání programu. Uživatel má tedy záruku, že i v případě, že by nastaly na straně dodavatele počítačového programu nějaké problémy, bude moci program dále užívat, opravovat, upravovat nebo případně i dále rozvíjet.
 

Celý vztah je založen na základě trojstranné smlouvy, která přesně upravuje práva a povinnosti dodavatele, uživatele i úschovního zástupce, tedy naší kanceláře. Na jejím základě jsou uloženy příslušné zdrojové tvary nebo např. přístupový klíč k nim v bankovním trezoru úschovního zástupce. Při vzniku určitých smlouvou přesně vymezených skutečností a po jejich ověření je pak k nim umožněn přístup uživateli počítačového programu, který s nimi může dále opět přesně stanoveným způsobem nakládat. Průběžně je pochopitelně možno uložené verze aktualizovat. Vzor této trojstranné smlouvy Vám na požádání poskytneme k posouzení.

Tato služba je tedy službou především pro uživatele počítačového programu, ovšem její nabídka ze strany dodavatele může jistě zkvalitnit a rozšířit nabídku jeho služeb. Přichází v úvahu zejména u větších softwarových produktů, na jejichž fungování jsou závislé velké společnosti a u kterých by v případě potíží mohlo dojít k velkým škodám.

 
Zabezpečení autorských práv k počítačovým programům
 
2) Úschova slouží jako pomocný doklad pro případný spor a slouží jako důkaz, potvrzující kdo, kdy a jaký počítačový program vytvořil.
 
Žadatel získá tímto úkonem pro případ sporu nezpochybnitelný důkaz o tom, že v určité době měl vytvořený určitý počítačový program v určitém tvaru, což je z hlediska posouzení autorství ve sporu rozhodující.
 
Nosič s předmětným programem se vloží do zvláštní obálky před žadatelem, který předloží prohlášení autora nebo všech spoluautorů o autorství. Toto prohlášení o autorství a žádost o úschovu se podá na zvláštním jednoduchém formuláři, který může být vyplněn na místě. Poté se obálka zapečetí, opatří číslem úschovy, datem a hodinou uložení. Žadateli bude vystaveno jako důkaz o provedení úschovy potvrzení o úschově díla. Zapečetěná obálka bude uložena v bankovním trezoru kanceláře Art & Copyright. Datum a číslo provedené úschovy bude uvedeno na potvrzení o úschově díla. V případě potřeby může být kopie potvrzení v den provedení úschovy, nejpozději v den následující, opatřena také razítkem notářství, kde bude číslo úschovy rovněž zaznamenáno.